Factuurvoorwaarden

1 – Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk 15 dagen na uitgiftedatum. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling de intrest van 8% vanaf factuurdatum verschuldigd, met een forfaitaire schadevergoeding van 10% en met een minimum van 75 euro vanaf de dag volgend op de vervaldatum van deze facturen en bovenop de hoofdsom, verwijlintresten, innings-, aanmanings-en vervolgingskosten teneinde het kantoor te vergoeden voor al die buitengerechtelijke onkosten en administratiekosten.

2 – De prijzen worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik van de overeenkomst en zijn voorafgaandelijk besproken met de cliënt.

3 – Door het louter feit van het onbetaald blijven van één factuur, verkrijgt de opdrachtnemer het recht alle prestaties van rechtswege en zonder ingebrekestelling stop te zetten tot volledige betaling van de openstaande facturen. Dit geldt tevens voor dringende zaken. De opdrachtnemer zal in geen geval kunnen worden aangesproken voor het niet of laattijdig overhandigen of nakomen van administratieve of andere verplichtingen wanneer bij de prestaties heeft stopgezet ingevolge niet betaling van facturen, na vervaldag.

4 – De opdrachtgever moet, wanneer hij de prestaties of de factuur betwist uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum, zijn bezwaren schriftelijk bij aangetekende brief te kennis brengen aan de opdrachtnemer.

5 – De tussen de partijen gesloten overeenkomst is door beide partijen te allen tijde opzegbaar zonder dat een opzegvergoeding dient betaald of opzegtermijn dient gerespecteerd te worden, doch wel op voorwaarde dat alle facturen betaald zijn. De opzeg geschiedt als dan bij aangetekende brief waarin de opzeg wordt gemeld. De nog niet gefactureerde prestaties zullen worden betaald bij overhandiging van de documenten. Teneinde de opgezegde partij toe te laten kennis te nemen van de opzeg is de overeenkomst beëindigd drie werkdagen na datum van de aangetekende opzegbrief.

6 – De opdrachtnemer bepaalt zelf volledig soeverein wie de prestaties zal verrichten. Dit kan zowel een zaakvoerder, een personeelslid of een onderaannemer zijn.

7 – Een opdracht om vat een middelenverbintenis en geenszins een resultatenverbintenis.

8 – Huidige factuurvoorwaarden zijnde enige geldende tussen partijen. Voor alle geschillen, ongeacht de oorzaak zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde bevoegd. Het Belgisch recht, met uitsluiting van het Internationaal Privaat Recht, is van toepassing.